Ouders

Ouders en school zijn partners in ons onderwijs. Daarom zoeken we graag de dialoog met u, zodat we gezamenlijk verantwoordelijkheid kunnen nemen.

Vivace-kinderen-IMG_9367 kopie

Hoe wij u betrekken

Om u goed te kunnen informeren, maken we gebruik van het ouderportaal van BasisOnline. U krijgt hiervoor van ons de inloggegevens. Daarnaast is er een app waarin u berichten van de school en/of de groep van uw kind kunt ontvangen. Via de app ontvangt u de uitnodigingen om u in te schrijven voor oudergesprekken. Ook kunt u uw kind via de app ziekmelden.

De activiteiten die door het jaar heen worden georganiseerd, staan in de jaarplanning. Deze vindt u in de agenda van het ouderportaal. Eens per maand ontvangt u via het ouderportaal onze nieuwsbrief waarin we actuele informatie met u delen.

Contactmomenten tijdens het schooljaar

Aan het begin van het schooljaar worden alle ouders samen met hun kind uitgenodigd voor een informatie-inloopmiddag. Tijdens deze middag vertelt uw kind op basis van zijn/haar ervaring in de eerste schoolweken wat er dat jaar in de klas gaat gebeuren en wat hij/zij gaat leren.

Ook zijn er de start-/kennismakingsgesprekken, waarin u en de stamgroepleider/leerkracht elkaar (beter) leren kennen zodat de communicatie gedurende het jaar gemakkelijk kan verlopen. In november, februari en juni vinden er oudergesprekken plaats. Het eerste gesprek gaat met name hoe het kind zich op onze school voelt en ontwikkelt. De andere twee gesprekken zijn naar aanleiding van het rapport/portfolio.

(Voorlopig) advies groep 7&8
In deze gesprekken luisteren we als school, samen met de ouders, naar de motivatie, de mogelijkheden en de wensen van het kind. We stellen vragen en geven onze mening en advies. Het (voorlopig) adviesgesprek wordt voorbereid door de bovenbouw leerkrachten/bovenbouw stamgroepleider, de intern begeleider en de directeur. Bij de gesprekken zit de stamgroepleider/leerkracht, internbegleider/directie, het kind en de ouders.

Incidentele oudergesprekken
Heeft u een vraag of zorg over uw kind, ga dan eerst naar de stamgroepleider/groepsleerkracht. Is het een mededeling of een korte vraag, dan kan dat voor of na schooltijd. Voor onderwerpen die wat meer tijd kosten, is het beter om een afspraak te maken. Als de stamgroepleider/leerkracht iets met u wil bespreken, neemt hij of zij contact op via het ouderportaal of telefonisch na schooltijd.

Voor groepsoverstijgende, onderwijsinhoudelijke en/of organisatorische zaken kunt u contact opnemen met de directeur.

Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad (MR) adviseert en beslist mee over het beleid van de school. De gesprekken met de MR bevorderen openheid en onderling overleg tussen het team van de school en de ouders. Onze MR bestaat uit acht personen, vier ouders en vier medewerkers. Beide locaties zijn door ouders vertegenwoordigd. Verder schuift de directie aan voor onderwerpen als de formatie en schoolontwikkelingen.

De MR-leden zijn,

  • ​​namens het team: Janine Rentzenbrink, Kim Hoffmann, Chantal van Houten en Leonie Dunselman;
  • ​namens de ouders: Lev Hesseling, Henk Doorlag, John van Alphen.

Als u contact wilt opnemen met de MR kan dat via mr.vivace@morgenwijzer.nl.

Evenementencommissie (EC)

Op Vivace spelen ouders een onmisbare ondersteunende rol. De Evenementencommissie (EC) bestaande uit ouders coördineert en organiseert een groot aantal evenementen. De EC doet dit samen met en onder de verantwoordelijkheid van de eventmanagers. Dit zijn de drie onderwijsassistenten van beide locaties. De EC heeft een dagelijks bestuur dat bestaat uit een voorzitter, een penningmeester en een secretaris. Tijdens het schooljaar kunnen ouders zich opgeven voor één van de vele activiteiten om een helpende hand te bieden.

Als u contact wilt opnemen met de Evenementencommissie kan dat via het volgende emailadres: ec.vivace@morgenwijzer.nl.

Vrijwillige ouderbijdrage
Voor de activiteiten die het onderwijs net iets extra’s geven zoals het Sinterklaas- en Kerstfeest, sportactiviteiten, de Koningsspelen, het lentefeest enz. vragen wij een vrijwillige ouderbijdrage van € 20,- per kind. Voor het jaarlijkse schoolreisje en het schoolkamp in de bovenbouw wordt een aparte bijdrage gevraagd.

Mochten deze financiële bijdragen voor u onoverkomelijk zijn, aarzel dan niet om contact op te nemen met de directeur. We zoeken dan samen naar een oplossing. Alle leerlingen doen mee aan de activiteiten van onze school. We sluiten geen leerlingen uit omdat hun ouders de vrijwillige ouderbijdrage niet kunnen of willen betalen.

Illustratie in footer