Ondersteuning

Leren gaat het best in een omgeving waar je jezelf mag zijn. Daarom houden we rekening met elk kind en de manier en het tempo waarmee het zich ontwikkelt.

MW-Startblok-IMG_3387
ondersteuning

Basisondersteuning door de school

Niet iedereen leert op dezelfde manier; soms heeft een kind iets anders nodig om tot leren/groei te komen. Daarom werken we op Vivace met instructiegroepen en individuele leerlijnen waar extra begeleiding is in de vakken rekenen, taal, begrijpend lezen, spelling en technisch lezen. Kinderen kunnen hier hun eigen leerlijn volgen voor de vakken waarvoor dat nodig is.

Ook kennen we (op de locatie Liszthof) de flexgroepen, met verrijkende en verdiepende opdrachten, voor kinderen die extra uitdaging nodig hebben. Ook de Plusklas van het Samenwerkingsverband Rijnstreek is bedoeld voor leerlingen die meer uitdaging nodig hebben.

Wanneer er extra ondersteuning/zorg nodig is voor een kind, komt de intern begeleider in actie. Zij bespreekt met de leerkracht/stamgroepleider, de ouders (en waar wenselijk/nodig ook het kind wat er nodig is om het kind te helpen). Verder is er binnen de muren van de school extra expertise in de personen van de taal- en rekenspecialisten, een coördinator Nieuwkomers/NT2 en didactisch coaches. Onze specialisten werken nauw samen met collega’s van andere scholen binnen de ‘Learning Community’ MorgenWijzer om de kennis binnen de school actueel te houden.

Ondersteuningsteam van MorgenWijzer

Wanneer een leerling meer zorg op maat nodig heeft, maken we gebruik van de expertise in het MorgenWijzer brede ondersteuningsteam. Hierin zitten orthopedagogen, gedragsspecialisten (o.a. op het gebied van gedrag en taal/dyslexie/dyscalculie), kindercoaches en ondersteuners op het gebied van Passend Onderwijs. Zij doen onderzoek en geven advies, denken mee in het proces en/of bieden praktische hulp.

Externe expertise

De buitenste cirkel bevat de expertise die niet binnen MorgenWijzer voorhanden is en waar nodig wordt ingehuurd (AED, Cardea, Auris, Visio, taalklas, enzovoort).

Passend Onderwijs

Vivace is aangesloten bij het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Rijnstreek. Binnen dit samenwerkingsverband heeft iedere school een aanbod voor kinderen die meer begeleiding nodig hebben. Gezamenlijk zorgen de scholen ervoor dat kinderen in de regio die dat nodig hebben, de extra ondersteuning krijgen die passen bij hun ontwikkelingsbehoefte, m.a.w. Passend Onderwijs. Het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Rijnstreek heeft een oudersteunpunt. Meer hierover leest u op de website van het Samenwerkingsverband.

Speciale lesplaatsen

Wanneer een kind behoefte heeft aan langdurige en specifieke ondersteuning die wij als school niet kunnen bieden, kan een kind in aanmerking komen voor een speciale lesplaats. Dit betekent een plaatsing naar bijvoorbeeld het speciaal basisonderwijs (SBO) of naar het speciaal onderwijs (SO). Hiervoor wordt een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) aangevraagd bij het Samenwerkingsverband. Als ouders wordt u, indien van toepassing, nauw betrokken bij dit proces.

Illustratie in footer