Afspraken en procedures

Om alles goed te laten verlopen hebben we op school afspraken met elkaar gemaakt. Een deel van de afspraken zijn specifiek voor Vivace. Andere afspraken en protocollen zijn voor alle scholen van MorgenWijzer gelijk.

Vivace-kinderen-IMG_9370 kopie

Afspraken in en om de school

​Gezonde school
Om gezond eten te bevorderen, vragen wij u om uw kind een gezonde pauzehap en lunch mee te geven. Een aantal maanden per jaar krijgen de kinderen drie keer per week fruit van school. De andere dagen kunt u uw kind zelf fruit meegeven. Kinderen zijn elkaars voorbeeld. Ook de traktaties houden we graag klein, fijn en gezond.

Veilig door het verkeer
Op de fiets of lopend naar school maakt onze kinderen en de buurt blijer. Daarom vragen wij ouders en kinderen: kom lopend of op de fiets naar school. Zo blijft de schoolomgeving veilig en doen kinderen belangrijke verkeerservaring op. Is het noodzakelijk dat u met de auto komt, wilt u dan in onze woonwijk stapvoets rijden, uw auto iets verderop in een parkeervak parkeren en het laatste stukje met uw kind(eren) lopen.

Schoolfoto’s
De schoolfotograaf komt één keer per jaar op bezoek. Hij/zij maakt klassenfoto’s en portretfoto’s van uw kind(eren). De school is daarbij slechts een doorgeefluik tussen de ouders en fotograaf. Aan het maken van de foto’s zijn kosten verbonden. Het aanschaffen en eventueel bijbestellen van de foto’s is vrijwillig.

Persoonlijke spulletjes
Om te voorkomen dat kleding, bekers en dergelijke van eigenaar verwisselen vragen wij u om in gymschoenen, laarzen, bekers, bakjes en jassen een naam te zetten. Is uw kind toch iets kwijt? Bij de ingang van de school staat een krat met gevonden voorwerpen.

Mobieltje
De kinderen mogen een mobiel mee naar school nemen als dat noodzakelijk is. Dit mobieltje staat de gehele lesdag uitgeschakeld. Meenemen van een mobiel gebeurt onder eigen verantwoordelijkheid; de school kan niet aansprakelijk worden gesteld bij verlies, schade en/of diefstal.

Vergoeding
Op Vivace is respect een belangrijke waarde; voor elkaar, maar ook voor elkaars spullen. Schoolmaterialen die verloren gaan of (moedwillig) beschadigd worden, moeten dan ook vergoed worden. Ook over het gebruik van IPads en Chromebooks zijn op school duidelijke afspraken gemaakt. Wanneer er door onzorgvuldig gebruik van een kind een IPad of Chromebook beschadigd raakt, zullen wij deze kosten verhalen op ouders.

Als er door kinderen schade is toegebracht aan spullen van een ander kind, gaan wij ervanuit dat ouders dit onderling regelen. Als het nodig is kan school hierin bemiddelen.

Diverse
Zonder overleg is het niet toegestaan dat er dieren in de school of loslopende dieren op het schoolplein zijn.

Informatie aan ouders

Iedere ouder heeft in principe recht op informatie van de school over zijn of haar kind. Dat is ook het uitgangspunt van onze school. Er zijn echter wel verschillen, die te maken hebben met de wettelijke status en het ouderlijke gezag. Hieronder lichten wij die verschillende situaties toe.

Gehuwde/samenwonende ouders
Voor ouders die met elkaar getrouwd zijn of samenwonen en die het gezag over hun kinderen hebben, is de situatie eenduidig: zij krijgen steeds gezamenlijk alle informatie over hun kind.

Gescheiden ouders die beiden het gezag hebben over hun kind
Ouders die gescheiden zijn en niet meer bij elkaar wonen, maar die wel gezamenlijk het gezag over hun kind hebben, hebben allebei het recht om goed geïnformeerd te worden over de ontwikkeling van hun kind. Voorwaarde is wel dat beide ouders zelf hun verschillende adressen kenbaar maken aan de directeur.

Aan beide ouders worden dan de schoolgids, het rapport en de uitnodiging voor de (gezamenlijke) oudergesprekken verstrekt. We geven deze informatie in tweevoud. Alle overige informatie geven wij in enkelvoud mee. Een verzoek om gegevens over het kind te verstrekken aan derden bespreken wij altijd met beide ouders. Als één van de ouders andere afspraken over de informatievoorziening wil maken, kan hij of zij contact opnemen met de directeur van de school.

Gescheiden ouder(s) die geen gezag meer hebben over hun kind
​Ouders die geen gezag (meer) hebben over het kind, hebben ook recht op informatie over hun kind. De betreffende ouder moet daar echter zelf om vragen. Als het gaat om de vader, moet hij bovendien het kind hebben erkend. Deze ouders worden niet over alles geïnformeerd, maar alleen over belangrijke zaken, zoals de cognitieve en/of sociaal emotionele ontwikkeling van het kind. Indien het belang van het kind strijdig is met het recht op informatie van de ouders, dan vervalt dit recht. Dit kan het geval zijn indien een rechter of psycholoog oordeelt dat informatieverstrekking aan een ouder schadelijk kan zijn voor het kind.

Privacy en kindgegevens

De gegevens die over kinderen gaan, noemen we persoonsgegevens. In het privacyreglement van MorgenWijzer is beschreven hoe de school omgaat met persoonsgegevens, en wat de rechten zijn van ouders en kinderen. Dit reglement is met instemming van de GMR vastgesteld. Het volledige reglement is te lezen op de website van MorgenWijzer.

Pestprotocol

Vivace is een ‘Vreedzame School’. Dit is een aanpak voor sociaal-emotionele ontwikkeling en burgerschapsvorming, waarbij de klas en de school beschouwd wordt als een samenleving in het klein. De kinderen leren bijvoorbeeld open te staan voor verschillen en conflicten op een goede manier op te lossen. Aan het begin van het nieuwe schooljaar, beginnen we in alle groepen met De Gouden Weken. We maken beter kennis met elkaar, we zorgen voor een goede sfeer, aandacht en zorgdragen voor elkaar; een groep waarin iedereen het naar zijn of haar zin heeft. Dat betekent ook aandacht voor de regels en afspraken in de groep. De regels worden door de leerkracht/stamgroepleider aangegeven (liefst zo weinig en zo duidelijk mogelijk) en de afspraken worden met de hele groep vastgesteld. We hebben, naast deze groepsregels, ook schoolregels. De regels komen voort uit onze kernwaarden: vertrouwen, verantwoordelijkheid en gezamenlijkheid.

Een basisschool is een veilige plaats om te leren en te werken. Agressie en geweld willen we graag voorkomen. Om de veilige omgeving te waarborgen hebben we beleid omtrent sociale veiligheid en een protocol ontwikkeld omtrent gedrag. Specifieke gedragsregels hebben betrekking op: het voorkomen van pestgedrag, ongewenst seksueel gedrag, discriminatie, lichamelijk geweld en het bewaken van de privacyregels.

Wat te doen bij (ernstig) ongewenst gedrag van een leerling?

We willen dat kinderen van de MorgenWijzer kunnen vertrouwen op een veilige en vertrouwde leeromgeving. Iedereen heeft daarin een rol: kinderen, leerkrachtenen/stamgroepleiders en ouders/verzorgers. Heel soms komt het voor dat een kind zich zó gedraagt, dat de rust en veiligheid op school in het gedrang komen. Gelukkig zijn het uitzonderingen, maar juist vanwege de ernst van zo’n situatie is het belangrijk om goede afspraken te maken over hoe daarmee om te gaan. Dit is vastgelegd in een protocol. De volledige tekst van dit protocol vindt u op de website van Morgenwijzer.

Klachten

Als school voelen wij ons verantwoordelijk voor het realiseren van een veilige school met een prettig pedagogisch klimaat. Mochten er ondanks onze inspanningen toch zaken anders gaan dan u verwacht had, dan kunt u ons hierop aanspreken. Het beste bespreekt u uw bezwaren eerst met de betrokkene. Komt u er samen niet uit, dan kunt u bij de directie van de school terecht. In de meeste gevallen komen wij er in goed onderling overleg uit.

Bent u niet tevreden met de uitkomst, dan heeft u de mogelijkheid een formele klacht in te dienen bij het college van bestuur van MorgenWijzer. Ook kunt u naar de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC). Zowel ouders en leerlingen als personeelsleden kunnen een klacht voorleggen aan de LKC.

Meer over de klachtenregeling leest u op de website van MorgenWijzer.

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Wanneer er een vermoeden bestaat dat een leerling te maken heeft met een vorm van geweld of mishandeling in de thuissituatie, volgen wij de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. De meldcode zorg ervoor dat wij zorgvuldig te werk te gaan, door het verplicht volgen van een vijfstappenplan. Meer over de meldcode leest op de website van MorgenWijzer.

Sponsoring

Wij waarderen het zeer als ouders, betrokkenen of omwonenden onze school een warm hart toedragen in de vorm van sponsoring. Om belangenverstrengeling te voorkomen, hebben wij daaraan hebben wij wel enkele voorwaarden:

  • sponsoring mag niet de objectiviteit, de geloofwaardigheid en de onafhankelijkheid van het onderwijs, de scholen en de daarbij betrokkenen in gevaar brengen:
  • sponsoring mag niet de onderwijsinhoud beïnvloeden (bijvoorbeeld via lesmaterialen of leermiddelen) of in strijd zijn met het onderwijsaanbod en de kwalitatieve eisen die de school daaraan stelt;
  • sponsoring en/of reclame in schoolverband mag de leerlingen niet aanzetten tot ongezonde of gevaarlijke activiteiten;
  • sponsoring en/of reclame in schoolverband mag niet bedoeld zijn om ouders te stimuleren producten of diensten af te nemen van de sponsor
  • de continuïteit van het onderwijs mag niet afhankelijk zijn van sponsormiddelen.

NB. Morgenwijzer heeft de ANBI status.

Illustratie in footer